Helpline Support Worker / Gweithwyr Llinell Gymorth

Location
Caernarfon
Salary
£22575 per annum
Posted
11 Apr 2017
Closes
09 May 2017
Ref
00067157
Contact
Recruitment Genius Ltd
Sector
Healthcare
Function
Operations
Contract Type
Contract
Hours
Part Time
This national umbrella organisation is recruiting for:
Helpline Support Worker (up to 12 months maternity cover)
£22,575 per annum (pro rata for part time workers)
25 hours per week

They are recruiting for 1 x Helpline Support Workers who will be based in the Caernarfon area.
- You will need excellent listening skills, tact, sensitivity and the ability to communicate effectively with individuals and organisations at varying levels whilst maintaining clear professional boundaries.
- An understanding of issues surrounding domestic abuse, sexual violence and violence against women is essential, as is flexibility in respect of unsocial working hours.
- The ability to communicate effectively in Welsh is essential.
- Experience of providing direct helpline support and an understanding of risk assessment are desirable, but full training will be provided.

Closing date: 12 noon 5th May 2017
Interview date: 11th and 12th May 2017

It should be noted that the Helpline is open 24/7 and it is therefore it is essential that the successful candidate is prepared to work various and unsociable shifts.

This organisation is a women-led organisation and is committed to equality and diversity.
* This role is exempt under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1. Women only need apply.

_____________________
Mae Cymorth i Ferched Cymru'n recriwtio ar gyfer:
Gweithwyr Llinell Gymorth (hyd at 12 mis dros cyfnod mamolaeth)

£22,575 y flwyddyn (pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser)
25 awr yr wythnos

- Rydym yn recriwtio ar gyfer Gweithwyr Llinell Gymorth a fydd wedi'u lleoli yn ardal Caernarfon, Gwynedd.
- Bydd angen sgiliau gwrando rhagorol, yn ogystal a doethineb, sensitifrwydd a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol gydag unigolion a sefydliadau ar wahanol lefelau, ynghyd a chynnal ffiniau proffesiynol clir.
- Mae dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â chamdriniaeth domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod yn hanfodol, fel y mae hyblygrwydd o ran oriau gwaith anghymdeithasol.
- Mae'r gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg yn hanfodol.
- Mae profiad o ddarparu cymorth uniongyrchol ar linell gymorth a dealltwriaeth o asesu risg yn ddymunol, ond bydd hyfforddiant llawn yn cael ei gynnig.

Dyddiad cau: 12:00 y pnawn Dydd Gwener 5ed o Fai 2017.
Dyddiad cyfweliadau:11eg a 12eg o Fai 2017.

Dylir nodi fod y Llinell Gymorth ar agor 24/7 a felly mae'n hanfodol i'r ymgeisydd llwyddianus fod yn barod i weithio shifftiau amrywiol ac anghymdeithasol.

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn sefydliad a arweinir gan fenywod ac sy'n ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth.
* Mae'r rôl hon wedi'i heithrio dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1. Menywod yn unig ddylai ymgeisio.

Apply for Helpline Support Worker / Gweithwyr Llinell Gymorth

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left


By applying for a job listed on Independent Jobs you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.