Community Fund Manager

Recruiter
Antur Teifi
Location
Newcastle Emlyn
Posted
06 Jul 2018
Closes
09 Aug 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Community Fund Manager

Part time - £32,000 per annum (pro rata)

If you have a proven track record of managing a community fund, you don’t want to miss this exciting opportunity to manage the delivery of the Brechfa Forest Wind Farm Community Fund. As the Community Fund Manager, you’ll be the main ambassador for the fund in the local area and ensure that the community has consistent and accessible support to guide them through the grant application process.

Who will I be working with?

Founded in 1979, Antur Teifi is an Investor in People accredited social enterprise owned by shareholders in the community, which inspires, develops and supports businesses to succeed. Antur Teifi work with hundreds of businesses to help them launch or grow and develop new markets, providing support services covering finance, business planning, IT, consultation and communications, market research and HR services.

So, what will this role of Community Fund Manager entail?

Reporting to the Business Development Manager, you’ll be responsible for the administration and delivery of the Brechfa Forest West Wind Farm Community Fund, in conjunction with Innogy Renewables UK Ltd. You’ll be the main ambassador for the fund locally and will ensure the local community have consistent and accessible support to guide them through the grants application process. Your duties will include:

 • Setting up, and regularly reviewing all processes required in relation to the administration of the Local Community Fund and the Regional Fund
 • Working closely with Innogy to draw up an appropriate Regional Area of Benefit and review it regularly, in consultation with the Local and Regional Fund Panels
 • Raise awareness of the fund to interested audiences, ensuring maximum publicity wherever possible
 • Inviting Grant applications, carrying out any necessary due diligence including assessing the applicants’ financial circumstances and the financial viability of the proposal
 • Providing advice, guidance and support to potential applicants where necessary
 • Build good working relationship with strategic partners and hold regular meetings with all key stakeholders
 • Liaising with the Antur Teifi Finance team to ensure timely payments of grant awards

What will I need in order to be considered for this Community Fund Manager role?

 • Proven track record of managing a community fund, with experience of grant funding mechanisms and working with third sector organisations
 • A solid understanding of supporting economic development which could include supporting social enterprise, business start-ups and skills development through funding training and apprenticeship schemes
 • Good presentation/public speaking skills
 • Ability to write clear reports
 • Strong organisational skills, with the ability to manage and prioritise workload effectively
 • Superb communication and networking skills, with the ability to interact effectively with people at all levels
 • IT literacy with good working knowledge of Microsoft Word and Excel, with the ability to use the internet, e-mail and social media
 • A valid UK driving licence and a willingness to travel as required

Applications are particularly welcome from those who are able to speak and write in Welsh, although this is not an essential requirement.

What will I receive in return?

Salary: £32,000 per annum (pro rata)

Additional benefits: Flexible working scheme, 23 days annual leave plus bank holidays, pension and free parking

Hours of Work: Part time, 22.5 hours per week. Flexibility is required to undertake some evening / weekend work as necessary

Contract type: Permanent

Location: Newcastle Emlyn (Carmarthenshire)

By clicking apply, you will be redirected to the JVP Jobs website where you’ll be able to download and submit your application form.

This Community Fund Manager vacancy is advertised by JVP Jobs on behalf of the employer Antur Teifi. At JVP Jobs we believe in providing complete transparency for you the job seeker to help you make informed decisions. By applying for this role you are submitting your application form directly to our above named client. Please note that we DO NOT operate as a recruitment agency, all applications will be reviewed directly by the employer Antur Teifi, and should they wish to progress your application further they will be in contact with you.

----

Rheolwr y Gronfa Gymunedol

Rhan amser - £32,000 y flwyddyn (yn gymesur)

Os oes gennych profiad blaenorol o reoli cronfa gymunedol, peidiwch â cholli allan ar y cyfle cyffrous hwn i reoli Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Brechfa. Fel Rheolwr y Gronfa Gymunedol, chi fydd y prif llysgennad y gronfa yn lleol a byddwch yn sicrhau bod gan y gymuned leol gefnogaeth gyson a hygyrch i'w harwain drwy'r broses ymgeisio am grantiau.

Pwy fydda i'n gweithio gyda?

Mae Antur Teifi yn menter gymdeithasol a sefydlwyd yn 1979, sydd yn yn ysgogi, datblygu a chefnogi busnesau i lwyddo. Cyfranddalwyr o’r gymuned sy’n berchen ar y cwmni ac maent yn falch o arddangos eu hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae Antur Teifi yn gweithio gyda channoedd o fusnesau er mwyn eu helpu i lansio neu hybu a datblygu marchnadoedd newydd. Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth gan gynnwys cyllid, datrysiadau busnes, TG, marchnata a chyfathrebu, deallusrwydd i’r farchnad, ymgynghori a Gwasanaethau Cyflogaeth.

Felly, beth fydd rôl Rheolwr y Gronfa Gymunedol yn cynnwys?

Yn adrodd i'r Rheolwr Datblygu Busnes, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn cael ei gweinyddu a'i chyflawni yn effeithiol, mewn cydweithrediad â Innogy Renewables UK Ltd. Chi fydd y prif llysgennad y gronfa yn lleol ac fe fyddwch yn sicrhau bod y gymuned leol yn cael cymorth cyson, hygyrch a lleol i'w harwain drwy'r broses o wneud cais am grantiau. Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

 • Rhoi'r holl brosesau sydd eu hangen mewn perthynas â gweinyddu Cronfa'r Gymuned Leol a'r Gronfa Ranbarthol ar waith
 • Gweithio'n agos gydag Innogy i lunio Ardal Budd Ranbarthol sy'n briodol a'i hadolygu'n rheolaidd, mewn ymgynghoriad â Phaneli Lleol a Rhanbarthol y Gronfa
 • Codi ymwybyddiaeth o'r gronfa ymysg cynulleidfaoedd sydd â diddordeb, yn sicrhau cymaint o gyhoeddusrwydd â phosibl lle bynnag y bo hynny'n bosibl
 • Gwahodd ceisiadau am grantiau, ymgymryd ag unrhyw ddiwydrwydd dyladwy, gan gynnwys asesu amgylchiadau ariannol yr ymgeiswyr ac ymarferoldeb ariannol y cynnig sy'n amodol ar y cais
 • Darparu cyngor, arweiniad a chymorth i ymgeiswyr posibl lle bo hynny'n bosibl
 • Datblygu perthynas waith dda â phartneriaid strategol a chynnal cyfarfodydd rheolaidd â'r holl randdeiliaid allweddol
 • Cysylltu â thîm cyllid Antur Teifi i sicrhau bod dyfarniadau grant yn cael eu talu ar amser

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer y rôl Rheolwr y Gronfa Gymunedol hwn?

 • Profiad blaenorol o reoli cronfa gymunedol, gyda profiad o’r broses o ariannu grantiau ac o weithio gyda sefydliadau trydydd sector
 • Dealltwriaeth cryf o gefnogi datblygiad economaidd a allai gynnwys cefnogi mentrau cymdeithasol, busnesau newydd a datblygu sgiliau drwy ariannu cynlluniau hyfforddiant a phrentisiaethau
 • Sgiliau cyflwyno/siarad cyhoeddus da
 • Y gallu i ysgrifennu adroddiadau clir
 • Yn drefnus iawn, gyda'r gallu i reoli a blaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhwydweithio gwych, gyda'r gallu i ryngweithio'n effeithiol â phobl ar bob lefel
 • Llythrennedd TG gyda gwybodaeth weithredol dda o Microsoft Office, yn ogystal â’r gallu defnyddio'r rhyngrwyd, e-bost a chyfryngau cymdeithasol
 • Trwydded yrru ddilys yn y DU, a’r parodrwydd i deithio fel bo angen

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: £32,000 y flwyddyn (yn gymesur)

Manteision ychwanegol: Cynllun gweithio hyblyg, 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, pensiwn a pharcio am ddim

Oriau: Rhan amser, 22.5 awr yr wythnos

Math o gontract: Parhaol

Lleoliad: Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr

Drwy glicio ar gais, fyddwch yn cael eich ailgyfeirir i wefan JVP Jobs lle gallwch chi lawrlwytho a chyflwyno'ch ffurflen gais.


This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/81987994

Similar jobs

Similar jobs