Network Engineer

Recruiter
National Assembly for Wales
Location
Cardiff
Salary
From £26,917 to £36,909 per annum
Posted
14 Mar 2017
Closes
13 Apr 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Network Engineer
Pay Band: Management Band 2 - HEO (Salary Range £26,917 to £36,909)
Duration: Permanent
Location: Ty Hywel, Cardiff Bay
Pattern of Working: This is a full time post, although flexible working arrangements will be considered, subject to meeting the needs of the Assembly and its Members.

The infrastructure team will be required to provide 3rd line support cover during the hours of 07.00 - 19:00.

Security ClearanceThis position has been assessed as requiring a ‘SC’ level of security vetting. For candidates who do not currently possess this level of clearance, appointment would be subject to the successful completion of this level of security vetting.

Purpose of Post:

The purpose of the post is to provide the day to day operation and management of the NAfW network. Working as part of the infrastructure team to maintain high standards of quality in the delivery of ICT services, the post holder will be report to the Systems and Networks Manager within the Infrastructure team and carry out:

 • Day to day operational management of the NAfW LAN and WAN networking services
 • Day to day operation of networking services to SLA / OLA, across the core, access layer and firewall
 • Dealing with 3rd party providers to ensure end to end networking services are available across the estate
 • Identifying and delivering service improvements
 • Installing and configuring to organisational standards, networking upgrades/improvements
 • The post holder will provide network support for plenary and commission staff based in Ty Hywel, Senedd and Colwyn Bay but also all connectivity to AMs homes and Constituency offices (COs).
The post will require a good practical knowledge of Cisco, Checkpoint and Citrix networking technologies, covering the core to the edge and security services. The post holder will have worked extensively with 6500 cores, access switches, routers, wireless controllers and access points, confidently troubleshooting problems within the network. As the day to day point of contact for security services, the post holder will also have experience of working with a multivendor firewall setups.

Closing date: 10.00am 31 March 2017

----------------

Cyfeirnod y Swydd: AC-064-16

Teitl y swydd: Peiriannydd Rhwydwaith

Band cyflog: Rheoli Band 2 (amrediad cyflog o £26,917 i £36,909)

Cyfnod: Parhaol

Lleoliad: Ty Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio’n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu. Bydd gofyn i’r tîm seilwaith ddarparu cymorth trydydd llinell rhwng 07.00 a 19.00.

Cliriad diogelwch

Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘SC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Cyfeirnod y Swydd: AC-064-16

Diben y swydd:

Diben y swydd yw gweithredu a rheoli rhwydwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru o ddydd i ddydd. Yn gweithio fel rhan o’r tîm seilwaith i gynnal safonau uchel wrth ddarparu gwasanaethau TGCh, bydd deiliad y swydd yn adrodd i’r Rheolwr Systemau a Rhwydweithiau o fewn y tîm seilwaith ac yn gwneud y canlynol:

 • Y gwaith dyddiol o weithredu a rheoli gwasanaethau rhwydweithio LAN a WAN y Cynulliad;
 • Gweithredu’r gwasanaethau rhwydweithio i Gytundebau Lefel Gwasanaeth / Cytundebau Lefel Gweithredu, ar draws yr haen graidd, yr haen mynediad a’r mur cadarn, o ddydd i ddydd;
 • Ymdrin â darparwyr trydydd parti i sicrhau bod gwasanaethau rhwydweithio o un pen i’r llall ar gael ym mhob rhan o’r ystâd;
 • Nodi sut y gellir gwella gwasanaethau a chymryd camau i wneud hynny;
 • Gosod a ffurfweddu i safonau sefydliadol, a gwneud uwchraddiadau / gwelliannau i’r rhwydwaith;
 • Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth rhwydwaith ar gyfer staff y Cyfarfod Llawn a’r Comisiwn yn Nhy Hywel, y Senedd a swyddfa Bae Colwyn, ond hefyd ar gyfer pob cysylltiad â chartrefi Aelodau’r Cynulliad a swyddfeydd etholaeth.
 • Bydd y swydd yn gofyn am wybodaeth ymarferol dda o dechnolegau rhwydweithio Cisco, Checkpoint a Citrix, gan gynnwys y gwasanaethau craidd i’r ymyl a’r gwasanaethau diogelwch. Bydd deiliad y swydd wedi gweithio’n helaeth gyda chreiddiau 6500, switshys mynediad, llwybryddion, rheolyddion diwifr a phwyntiau mynediad, gan ddatrys problemau o fewn y rhwydwaith yn hyderus. Fel y pwynt cyswllt o ddydd i ddydd ar gyfer gwasanaethau diogelwch, bydd gan ddeiliad y swydd hefyd brofiad o weithio gyda gosodiadau mur cadarn amlwerthwr.

  dyddiad cau 10.00 31 Mawrth 2017