Deputy Director, Head of Communications for the UK Government in Wales

Recruiter
Office of the Secretary of State for Wales
Location
London (Greater)
Posted
10 Mar 2018
Closes
14 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Office of the Secretary of State for Wales/Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru Deputy Director, Head of Communications for the UK Government in Wales/ Dirprwy Gyfarwyddwr, Pennaeth Cyfathrebu ar gyfer Llywodraeth y DU yng Nghymru Salary: circa £75,000 Cyflog: tua £75,000 Location: Cardiff or London Lleoliad: Caerdydd neu Lundain The UK Government’s Office of the Secretary of State for Wales is looking for a strong leader with extensive communications experience to be Head of Communications for the UK Government in Wales. Leading a small team of communications professionals, the Head of Communications will be the senior adviser to the Secretary of State for Wales, the wider ministerial team and senior officials, and will work to Ministers’ priorities in the Department along with promoting and supporting the Government’s wider public service reforms, with responsibility for campaigns, public and media relations, digital channels, stakeholder engagement and corporate communications. We are seeking an exceptional strategic communications leader with experience of working in a complex environment that is subject to political and public scrutiny. Whether from the public or private sector, you will have an impressive track record in providing clear, balanced advice and professional leadership at senior management level on a wide range of sensitive and complex communications issues, and a proven track record of devising and implementing effective internal and external communication strategies. You will have a high degree of political sensitivity and professionalism to command confidence at every level, and will be a highly effective leader and manager of your own staff. A knowledge of Welsh issues and Welsh language skills may be helpful but are not essential. If you feel ready to be challenged, stretched and to contribute on the national stage then please see the full role description at https://www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/jobs.cgi?jcode=1576273 Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru o fewn Llywodraeth y DU yn chwilio am arweinydd cryf sydd â phrofiad helaeth ym maes cyfathrebu i fod yn Bennaeth Cyfathrebu ar gyfer Llywodraeth y DU yng Nghymru. Bydd y Pennaeth Cyfathrebu yn arwain tîm bychan o weithwyr proffesiynol ym maes cyfathrebu, ac yn gweithredu fel uwch gynghorydd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y tîm gweinidogol yn ehangach ac uwch swyddogion. Bydd yn gweithio ar flaenoriaethau Gweinidogion yn yr Adran, ynghyd â hyrwyddo a chefnogi diwygiadau gwasanaethau cyhoeddus ehangach y Llywodraeth, â chyfrifoldeb am ymgyrchoedd, cyswllt â’r cyhoedd a’r cyfryngau, cyfryngau digidol, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chyfathrebu corfforaethol. Rydym yn chwilio am arweinydd nodedig ym maes cyfathrebu strategol, gyda phrofiad o weithio mewn amgylchedd cymhleth sy’n destun craffu gwleidyddol a chyhoeddus. Boed chi’n dod o’r sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol, byddwch eisoes wedi gwneud argraff wrth roi cyngor clir a chytbwys ac arweinyddiaeth broffesiynol ar lefel uwch-reoli ar ystod eang o faterion cyfathrebu sensitif a chymhleth, a bydd gennych hefyd brawf o’ch profiad o ddyfeisio a chyflwyno strategaethau cyfathrebu effeithiol yn fewnol ac allanol. Bydd gennych lefel uchel o sensitifrwydd gwleidyddol a phroffesiynoldeb er mwyn ennyn hyder ar bob lefel, a byddwch yn arweinydd ac yn rheolwr hynod o effeithiol ar eich staff eich hun. Os ydych chi’n teimlo eich bod yn barod i gael eich herio, eich ymestyn a gwneud cyfraniad ar y llwyfan cenedlaethol, mynnwch olwg ar y disgrifiad llawn o’r swydd ar https://www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/jobs.cgi?jcode=1576273 Closing date/Dyddiad cau: 26 March/Mawrth 2018

Similar jobs

Similar jobs