Finance Assistant (Purchase Ledger)

Recruiter
North Wales Housing
Location
Llandudno Junction
Posted
08 Mar 2018
Closes
22 Mar 2018
Sector
Accountancy
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Finance Assistant (Purchase Ledger)

Would you love to work for a successful social enterprise that takes pride in looking after its employees, in a role where you can fully utilise your experience within finance / accounts administration and be supported to further develop your career? If so, you’ll be interested to hear that North Wales Housing have an exciting opportunity for a Finance Assistant to join the team in Llandudno Junction.

Who will I be working with?

As an ambitious social enterprise North Wales Housing Association provides homes and delivers services to over 2,500 households across North Wales. The growing organisation employs around 200 people and is proud to be accredited with an ‘Investors in People’ award.

So, what will the role ofFinance Assistant (Purchase Ledger) entail?

Reporting to the Senior Finance Officer, you’ll be responsible for a variety of purchase ledger and administration activities, with duties to include but not be limited to:

 • Taking responsibility for the accurate day to day processing of accounts payable and cashiering
 • Recording all types of invoices received on to the accounting system
 • Ensuring payment runs are carried out and administered accurately, on time
 • Reconciling supplier reminder letters and statements, and liaising with suppliers regarding any queries raised
 • Scanning and archiving invoices
 • Collating information, photocopying, binding and distributing Finance/ Rents Department publications
 • Franking outgoing mail on a daily basis, ensuring that the correct postage is selected

What will I need in order to be considered for this Finance Assistant (Purchase Ledger) role?

 • Proven experience within finance / accounts administration, ideally with experience of reconciliation and processing invoices through a computerised purchase ledger / sales ledger system
 • Ability to hold basic conversations in Welsh
 • Demonstrable numeracy skills
 • Ability to produce accurate high-quality work
 • Good standard of education
 • Highly organised, with effective planning skills
 • Effective verbal and written communication skills
 • A positive ‘can do’ attitude with the ability to work as part of a team
 • Computer literacy including use of Microsoft Word, Excel and Outlook
 • A willingness to undertake relevant training

What will I receive in return?

Salary: £16,837 - £19,050 per annum

Additional benefits: Employee health assistance scheme, enhanced maternity and paternity pay, payment of professional membership, contributory pension scheme plus much more

Contracted hours: 35 hours per week

Location: Llandudno Junction (Conwy County, North Wales)

Contract type: Fixed term contract, ending 31st March 2019

Closing date: Monday 19th March 2018 at 1pm

Interview date: 28th March 2018

By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website.

All applications to be submitted online, and strictly no agency calls or agency CV submissions.

This Finance Assistant (Purchase Ledger) vacancy is advertised by JVP Jobs on behalf of the employer North Wales Housing. Please note that JVP is an advertising company NOT a recruitment agency, therefore all applications will be reviewed directly by the employer North Wales Housing, and should they wish to progress your application further, they will be in contact with you.

Cynorthwywr Cyllid (Cyfriflyfr Pryniannau)

A byddech chi'n mwynhau'r cyfle i weithio ar gyfer menter gymdeithasol uchelgeisiol sydd yn edrych ar ôl ei weithwyr, mewn rôl lle gallwch chi ddefnyddio'ch profiad o fewn gweinyddu cyllid / cyfrifon a chael eich cefnogi i ddatblygu eich gyrfa ymhellach? Os felly, byddwch yn falch i glywed bod Tai Gogledd Cymru gyda cyfle cyffrous i Cynorthwywr Cyllid i ymuno’r tîm Cyllid yng Nghyffordd Llandudno.

Pwy fydda i'n gweithio gyda?

Mae Cymdeithas Tai Gogledd Cymru (TGC) yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Maent yn eu cyflogi tua 200 o bobl ac yn falch o arddangos eu hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Felly, beth fydd rôl y Cynorthwywr Cyllid (Cyfriflyfr Pryniannau) yn cynnwys?

Yn adrodd i’r Uwch Swyddog Cyllid, byddwch yn gyfrifol am amrywiaeth o weithgareddau gynlyfr prynu a gweinyddu. Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Cymryd cyfrifoldeb ddydd i ddydd am gyfrifon taladwy a gweithredu fel ariannwr
 • Cofnodi pob math o anfonebau a dderbyniwyd ymlaen i'r system gyfrifyddu
 • Sicrhau bod rhediadau talu yn cael eu cynnal a'u gweinyddu'n gywir ac ar amser
 • Cysoni datganiadau a llythyrau atgoffa cyflenwr, ac ymdrin yn uniongyrchol â chyflenwyr ynghylch unrhyw ymholiadau a godir
 • Sganio, atodi ac archifo pob anfonebau
 • Casglu gwybodaeth, llungopio, rhwymo a dosbarthu cyhoeddiadau Adran Cyllid/Rhenti
 • Ffrancio post sy'n mynd allan yn ddyddiol, gan sicrhau bod y swm postio cywir yn cael ei ddewis

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer rôl y Cynorthwywr Cyllid (Cyfriflyfr Pryniannau) hwn?

 • Profiad o fewn gweinyddu cyllid / cyfrifon, yn ddelfrydol gyda phrofiad o gysoni a phrosesu anfonebau trwy system cyfriflyfr pryniannau a chyfriflyfr gwerthu cyfrifiadurol
 • Y gallu I gynnal sgwrs sylfaenol yn Gymraeg
 • Gallu cynhyrchu gwaith cywir o ansawdd uchel
 • Sgiliau rhifedd ardderchog
 • Safon dda o addysg
 • Sgiliau cynllunio a threfnu effeithiol
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig effeithiol
 • Agwedd ymarferol gadarnhaol, gyda’r gallu i ysgogi a gweithio fel rhan o dîm
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Parodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: £16,837 - £19,050 y flwyddyn

Manteision ychwanegol: Cynllun cymorth iechyd gweithwyr, gwell tâl mamolaeth a tadolaeth, cyfraniad ariannol at aelodaeth broffesiynol, cynllun pensiwn cyfrannol a llawer mwy

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Cyffordd Llandudno (Sir Conwy, Gogledd Cymru)

Math o gontract: Contract tymor sefydlog, yn diweddu 31 Mawrth 2019

Dyddiad cau: 1yp, Dydd Llun 19 Mawrth 2018

Dyddiad cyfweld: 28 Mawrth 2018

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.


This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/80226694

Similar jobs

Similar jobs