Children and Family Support Worker (Driver Essential)

Recruiter
Sense
Location
Blaenau Gwent
Posted
11 Feb 2018
Closes
15 Feb 2018
Sector
Charity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
We have a great opportunity for a passionate and dedicated individual to join our team as a Children and Family Support Worker, based at our TouchBase Cymru centre in Caerphilly, Wales.

Title: Children and Family Support Worker (Driver Essential)
Reference number: 42440
Hours: 18.75 hours per week
Location: Caerphilly, Wales
Contract type: Fixed Term until December 2018
Salary: £22,658 - £26,617 per annum (pro rata)

About the role

The successful candidate will provide a professional, coordinated model of support to children and young people who have a range of sensory impairments and complex communication needs. This will involve working with colleagues to offer a range of accessible events and activities, as well as family support on an individual basis.

A full UK driving licence and use of your own vehicle is an essential requirement for this role.

About you

Experience of working with disabled children or young people including those with sensory impairments is essential. You should hold a diploma in Childcare and Education, NNEB or equivalent level 3 qualifications. A sound knowledge of child protection processes is also required as well as the skills necessary to work as part of a multi-disciplinary team. You should also have the necessary ICT and administrative skills to support you in this role. The post will require travel across the locality and occasionally nationally.

About us

Sense is a national disability charity that supports people with complex communication needs to be understood, connected and valued.

Sense has a proven record of offering high quality, pioneering services.
TouchBase Cymru is a fully accessible day centre which provides opportunities to learn, develop communication and living skills, and connect with other people.

Working at Sense can be incredibly rewarding; we offer the opportunity to work in a large, diverse and successful charity where people can develop their skills, knowledge and careers in a supportive and flexible environment.

In addition, we have excellent training and development, the opportunity for you to join our Group Personal Pension scheme and a generous annual leave entitlement.

Closing date: Sunday 4 March 2018
Interview date: Monday 12 March 2018
To start: To be discussed at interview

TO APPLY AND FOR MORE INFORMATION:

If you would like to find out more about this position and to apply, please click the 'Apply on Website' button. You will be directed to our website where you can download the information pack and complete the application form.

We would recommend that you read the candidate guidelines and job description (available on our website) before applying. If you are a disabled candidate and require a hard copy pack or a different format for example large print, Braille or audio, further details can be found on our website.

Sense is an Equal Opportunities Employer and is committed to ensuring that all staff are motivated, skilled and rewarded by their work.

Sense is committed to safeguarding and promoting the welfare of vulnerable children and adults and expects all employees to share this commitment. Therefore, all offers of employment are subject to a number of checks including an enhanced DBS check where appropriate.

No agencies please.

Teitl: Gweithiwr Cymorth Plant a Theuluoedd (Y gallu i yrru’n hanfodol)
Cyfeirnod: 42448
Oriau: 18.75 awr yr wythnos
Lleoliad: Caerffili
Math o gontract: Tymor penodol
Cyflog: £22,658 - £26,617 y flwyddyn (pro rata)

Ynglŷn â’r swydd

Mae gennym gyfle gwych i unigolyn brwd ac ymroddgar ymuno â’n tîm fel Gweithiwr Cymorth Plant a Theuluoedd yn ein canolfan o’r enw CanolBwynt yng Nghaerffili. Mae hon yn swydd ran-amser sy’n golygu gweithio 18.75 awr yr wythnos ar gontract dros dro tan fis Rhagfyr 2018.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth proffesiynol a chydlynus i blant a phobl ifanc sydd ag ystod o wahanol fathau o nam ar eu golwg a/neu’u clyw ac sydd ag anghenion cyfathrebu cymhleth. Bydd hynny’n golygu gweithio gyda chydweithwyr er mwyn cynnig ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau hygyrch, yn ogystal â darparu cymorth i deuluoedd unigol.

Mae trwydded yrru lawn ar gyfer y DU a’r gallu i ddefnyddio cerbyd personol yn un o ofynion hanfodol y swydd hon.

Ynglŷn â chi

Bydd profiad o weithio gyda phlant neu bobl ifanc anabl, gan gynnwys plant a phobl ifanc sydd â nam ar eu golwg a/neu’u clyw, yn hanfodol. Dylai fod gennych Ddiploma mewn Gofal ac Addysg Plant, cymhwyster NNEB neu gymwysterau lefel 3 cyfatebol. Mae dealltwriaeth gadarn o brosesau amddiffyn plant yn ofynnol hefyd yn ogystal â’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n rhan o dîm amlddisgyblaethol. At hynny dylai fod gennych y sgiliau TGCh a’r sgiliau gweinyddol angenrheidiol i’ch cynorthwyo yn y swydd hon. Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd deithio ar draws yr ardal a theithio i leoedd eraill ar hyd a lled y wlad o bryd i’w gilydd.

Ynglŷn â ni

Elusen anabledd genedlaethol yw Sense, sy’n cynorthwyo pobl ag anghenion cyfathrebu cymhleth i gael eu deall, cael eu cysylltu ag eraill a chael eu gwerthfawrogi.

Mae gan Sense brofiad pendant o gynnig gwasanaethau arloesol o safon.
Canolfan ddydd hollol hygyrch yw CanolBwynt Cymru sy’n darparu cyfleoedd i ddysgu, datblygu sgiliau cyfathrebu a byw, a chysylltu â phobl eraill.
Gall gweithio i Sense roi boddhad enfawr; rydym yn cynnig y cyfle i weithio mewn elusen fawr, amrywiol a llwyddiannus lle gall pobl ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u gyrfaoedd mewn amgylchedd cefnogol a hyblyg. Yn ogystal, rydym yn cynnig cyfleoedd ardderchog i chi ddatblygu a chael hyfforddiant, ymuno â’n Cynllun Pensiynau Personol Grŵp a mwynhau’r hawl i wyliau blynyddol hael.

Dyddiad cau: Dydd Sul 4 Mawrth 2018
Dyddiad y cyfweliad: Dydd Llun 12 Mawrth 2018
Dyddiad dechrau: I’w drafod yn y cyfweliad

Similar jobs

Similar jobs