Liberation Co-ordinator (18 hours per week)

Recruiter
National Union of Students
Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
11 Jan 2018
Closes
14 Feb 2018
Sector
Charity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Who are we? Part political, part business and part charity - NUS is a third sector membership organisation with a twist! Professionally run, but different – the exact-opposite of a corporate. Collaborating with over 550 amazing member students’ unions, we provide a huge range of services and support to them. With over 220 creative NUS colleagues working together every day to support elected student leaders - as they make change in the world and improve the lives of students - we help make it happen! What’s the job? NUS liberation campaigns support and fights for the rights of Black[1], Disabled, LGBT+, Trans and Women students and the Welsh language. Liberation is important to NUS because our identities affect our participation, achievement and progression in education. We use the term ‘liberation’ because we believe that working on these issues is about liberation – freedom from the oppression people face because of their identities. As the Liberation Co-ordinator, you will provide feedback and policy advice to NUS Wales’ Liberation Campaigns, and inform our work in effectively engaging with our student unions. This role will support the delivery of NUS Wales’ policy development activities within the context of a devolved Welsh Assembly and Government, with specific responsibility for developing campaign resources for the various liberation groups. For more information please refer to the role profile. You’ll have a passion for liberation campaigns, pushing forward the agenda to ensure equality and diversity issues are promoted and securing a more just society. Have experience of conducting research and delivering outcomes in line with set objectives. Be highly motivated, enthusiastic and committed. Open-minded with a passion for promoting the campaigns of students in Wales. Possess strong people skills, able to build relationships and credibility with a range of stakeholders. Be an excellent communicator, able to write concisely and to high standard. Welsh language skills are desirable, but not essential. Why apply? In return for your passion and experience we offer the flexibility for work-life balance, a competitive salary for the non-profit sector and excellent holidays and benefits. We’re absolutely open to considering requests for job-share. We’re committed to equality of opportunity for all. NUS is committed to being an inclusive employer and having a diverse workforce. We actively encourage applications from Black, Asian and minority ethnic backgrounds. We welcome applications in either Welsh or English. The role will include some travel within Wales and the UK, with travel time beyond normal working hours. Here’s the role profile, application form and diversity monitoring form – fill out the forms by 5pm on Monday 5 February and email them to the address on the website. If you’re successfully shortlisted we’ll see you at an interview on Wednesday 14 February. Pwy ydyn ni? Yn rhannol wleidyddol, yn rhannol busnes ac yn rhannol elusen - mudiad aelodaeth trydydd sector yw UCM ond gyda gwahaniaeth! Caiff ei redeg yn broffesiynol, ond yn wahanol – yn union i'r gwrthwyneb i gorfforaeth. Wrth gydweithio gyda mwy na 550 o undebau myfyrwyr anhygoel sy'n aelod, rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a chymorth iddynt. Gyda 220 a mwy o bobl greadigol yn gweithio yn UCM bob dydd i roi cymorth i arweinwyr myfyrwyr etholedig - wrth iddynt greu newid yn y byd a gwella bywyd myfyrwyr - rydym yn helpu i gyflawni hyn! Beth yw'r rôl? Mae ymgyrchoedd rhyddhad yn brwydro dros hawliau myfyrwyr croenddu[1], anabl, LHDT+, traws, Cymraeg eu hiaith a myfyrwragedd. Mae rhyddhad yn bwysig i UCM gan fod ein hunaniaethau'n effeithio ar ein cyfranogiad, ein cyrhaeddiad a'n cynnydd mewn addysg. Y rheswm y defnyddiwn y term ‘rhyddhad’ yw y credwn mai ‘rhyddhad’ yw diben gweithio ar y materion hyn, h.y. rhyddhad rhag y gormes mae pobl yn ei wynebu o achos eu hunaniaethau. Fel y Cydlynydd Rhyddhad, byddwch yn darparu adborth a chyngor ynghylch polisi i ymgyrchoedd rhyddhad UCM Cymru, a dylanwadu'n effeithiol ar ein gwaith ymgysylltu â'n hundebau myfyrwyr. Bydd y rôl hon yn cynorthwyo gweithgareddau datblygu polisi UCM Cymru o fewn cyd-destun llywodraeth a chynulliad datganoledig Cymru, gyda chyfrifoldeb penodol dros ddatblygu adnoddau ymgyrchoedd y gwahanol grwpiau rhyddhad. Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at y proffil o'r rôl. Pwy ydych chi Byddwch chi'n frwdfrydig am ymgyrchoedd rhyddhad, byddwch yn ymdrechu i sicrhau y caiff materion ynghylch cydraddoldeb ac amrywioldeb eu hyrwyddo ac i sicrhau cymdeithas fwy cyfiawn. Bydd gennych brofiad o gynnal ymchwil a sicrhau deilliannau'n unol ag amcanion a osodwyd. Mae cymhelliant, ymrwymiad a brwdfrydedd yn bwysig. Byddwch chi'n benagored ac yn frwdfrydig dros hyrwyddo ymgyrchoedd y myfyrwyr yng Nghymru. Byddwch yn meddu ar sgiliau pobl cryf, ac yn gallu adeiladu perthynas a hygrededd ag amrywiaeth o randdeiliaid. Byddwch chi'n gyfathrebydd ardderchog, ac yn gallu ysgrifennu'n gryno ac i safon uchel. Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol, ond nid yn hanfodol. (Rôl ran amser yw hon a chewch gytundeb 12 mis i ddechrau, gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn) Pam gwneud cais? Yn gydnabyddiaeth am eich brwdfrydedd a'ch profiad, rydym yn cynnig hyblygrwydd cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd, cyflog cystadleuol o ran y sector nid er elw a gwyliau a buddion ardderchog. Rydym yn gwbl agored i ystyried ceisiadau am rannu swyddi. Rydym wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal i bawb. Mae UCM wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol a chynnal gweithlu amrywiol. Rydym yn croesawu'n arbennig ac yn annog yn frwd geisiadau gan y rheiny sy'n Groenddu, Asiaidd neu o gefndir lleiafrifol ethnig. Rydym yn croesawu ceisiadau naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Bydd y rôl yn cynnwys rhywfaint o deithio o amgylch Cymru a’r DU, gydag amser teithio’r tu hwnt i oriau gwaith cyffredin. Dyma’r proffil o’r rôl, ffurflen gais a ffurflen fonitro amrywioldeb – llenwch y ffurflenni erbyn 5pm ddydd Llun 5 Chwefror  Os ydych yn llwyddiannus mewn cael eich cynnwys ar y rhestr fer, fe’ch gwelwn ni chi am gyfweliad ar dydd Marwrth 12 Chwefror.