Lecturer in Maths

Recruiter
BLUE OCTOPUS RECRUITMENT LTD
Location
Deeside
Posted
11 Jan 2018
Closes
10 Feb 2018
Sector
Education
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Fixed Term Contract until 22nd June 2018, Casual Hourly Paid

Our client is one of the UK?s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are looking for a self-confident, creative and imaginative individual to deliver a range of Maths courses at their Yale and Deeside campus. This is a fixed term contract until 22nd June 2018 and is casual, hourly paid.

Displaying energy and enthusiasm in the learning environment, you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students? work, and liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. Providing educational guidance, support and counselling for all students, you will liaise with tutors from other business areas with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters, and complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports.

They are looking for an individual who is qualified to Degree Level (or an equivalent Level 6 qualification) in a relevant specialist subject area and who holds a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407. With the ability to prepare effective written and visual teaching materials, you will be able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice and be a dedicated team player who can establish effective working relationships.

With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area. You should be open and responsive to the needs of others and be able to adapt quickly to changing circumstances and new ideas.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 24/01/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Mathemateg

Wrecsam a Glannau Dyfrdwy

Cyflog £22,601 - £38,246 pro rata y flwyddyn / £20.20 - £34.17 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Cytundeb Cyfnod Penodol tan 22 Mehefin 2018, Achlysurol a Delir Fesul Awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae?n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ddarparu ystod o gyrsiau Mathemateg ar ein safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy. Dyma gytundeb cyfnod penodol hyd at 22 Mehefin 2018, ar gyfer swydd achlysurol a delir fesul awr.

Gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau fel bo'r angen. Byddwch yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chyngor i bob myfyriwr. Byddwch yn cysylltu â thiwtoriaid meysydd busnes eraill o ran adnoddau, datblygu cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill. Byddwch yn cynhyrchu a chwblhau dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda chymhwyster lefel Gradd (neu gymhwyster Lefel 6 cyfwerth) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol ac sydd â chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Gyda'r gallu i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i?w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy?n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol.

Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda?r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Byddai?n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Bydd gofyn i chi gofrestru gyda?r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad cau: 24/01/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.


This job was originally posted as www.jobsite.co.uk/job/959915230