Apprenticeship Opportunities

Recruiter
BLUE OCTOPUS RECRUITMENT LTD
Location
Deeside
Posted
10 Jan 2018
Closes
09 Feb 2018
Sector
Education
Contract Type
Contract
Hours
Full Time
Location: All sites

Minimum of 12 months with the potential to extend up to 2 years

Our client’s Apprenticeships - Real Skills. Real Training

Develop your skills and grow your ambition as you work, earn and study for an apprenticeship with our client.

Their apprenticeships are a brilliant way to start your career and provide an exciting opportunity to gain “hands on experience” in the workplace. You will discover what you’re good at, passionate about and have lots of opportunities to grow and develop your skills.

As an Apprentice, you will join their other apprentices on their tailored enrichment programme, whilst obtaining recognised qualifications and gaining valuable skills and work experience to give you the best possible preparation for your future career. You will become part of a community of apprentices all sharing their experiences and learning and supporting each other every step of the way.

Whether joining them from school, college or just looking for a career change, you’ll be building a career that delivers you real skills and training from day one.

In addition, they are recognised as an ‘Excellent’ College and offer a very competitive benefits package.


Further enrichment activities and training opportunities may be offered in line with college needs and will enhance your knowledge and skills.

They are now looking for Apprentices in the following areas;

  • Marketing - Web Developer
  • HR
  • Animal Care
  • Construction
About You

To be considered for one of our client’s Apprenticeship Programmes, you will have a minimum of 3 GCSEs (or equivalent) in Maths and English Language at grade C or above (subject to specific apprenticeship areas) and demonstrate excellent communication skills. You should also be competent in the use of IT equipment and have examples of working in a team.

The ability to speak Welsh is desirable, but not essential.

And in return

By undertaking the Apprenticeship Programme, you will achieve the following;

·NVQ Level 2/3

·Essential skills

·Employability skills

·Vocational related qualifications (as appropriate)

Closing Date: 10/01/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Cyfleoedd i gael Prentisiaethau
Lleoliad: Pob safle
Cyflog: Lleiafswm Cyflog

Hyd: o leiaf 12 mis gyda’r potensial i estyn y cyfnod hyd at 2 flynedd

Prentisiaethau Cambria – Sgiliau Go Iawn, Hyfforddiant Go Iawn

Datblygwch eich sgiliau a chynyddwch eich uchelgais wrth i chi weithio, ennill cyflog ac astudio at brentisiaeth yng ein cleient.

Mae ein prentisiaethau yn ffordd wych i chi gael dechrau eich gyrfa ac maent yn gyfle cyffrous i chi gael ennill "profiad ymarferol" yn y gweithle. Byddwch yn darganfod beth allwch chi ei wneud yn dda, yr hyn rydych chi’n angerddol amdano ac yn cael llawer o gyfleoedd i feithrin ac i wella eich sgiliau.

Fel Prentis Cambria, byddwch yn ymuno â'n prentisiaid eraill ar ein rhaglen gyfoethogi benodol i chi, wrth ennill cymwysterau cydnabyddedig ac ennill sgiliau gwerthfawr a phrofiad gwaith i roi’r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn dod yn rhan o gymuned o brentisiaid a fydd i gyd yn rhannu eu profiadau a’u dysgu ac yn helpu ei gilydd bob cam o'r ffordd.

P’un ai ymuno â ni o'r ysgol, coleg neu dim ond yn ystyried newid gyrfa, byddwch yn creu gyrfa sy'n rhoi sgiliau a hyfforddiant go iawn i chi o'r diwrnod cyntaf.

Rydym yn cael ein cydnabod fel Coleg 'Rhagorol' hefyd ac rydym yn cynnig pecyn buddion cystadleuol iawn.

Efallai cewch gynnig gweithgareddau cyfoethogi a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol, yn unol ag anghenion y coleg ac a fydd yn gwella eich gwybodaeth a'ch sgiliau.

Rydym yn chwilio am brentisiaid yn y meysydd a ganlyn:

  • Marchnata - Datblygwr Gwefannau
  • Adnoddau Dynol
  • Gofal Anifeiliaid
  • Adeiladu
Amdanoch chi

I gael eich ystyried ar gyfer un o'n rhaglenni Prentisiaeth, bydd gennych o leiaf 3 TGAU (neu gymwysterau cyfwerth) mewn Mathemateg ac Iaith Saesneg, gradd C neu uwch (yn amodol ar feysydd prentisiaeth penodol). Byddwch yn gallu dangos bod gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog hefyd. Dylech hefyd fod yn gallu defnyddio offer TG a bod gennych enghreifftiau o weithio mewn tîm.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg ond nid yw hynny’n orfodol.

Ac mi gewch chi

Gyflawni’r canlynol drwy ddilyn Rhaglen Prentisiaethau Cambria:

• NVQ Lefel 2/3
• Sgiliau Hanfodol
• Sgiliau Cyflogadwyedd
• Cymwysterau galwedigaethol (fel y bo’n briodol)

Dyddiad Cau: 10/01/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.


This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/78511784