DEVELOPER

Recruiter
Denbighshire County Council
Location
Ruthin
Salary
£27,668 - £30,153
Posted
31 Oct 2017
Closes
16 Nov 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Do you have a passion for delivering high quality ICT solutions to a diverse workforce using up to date development technologies? Can you help us keep up to date on those technologies? If so, we want to hear from you!

The post will be part of a small, highly collaborative team of developers working closely with internal customers to deliver software solutions using industry standard development languages such as MVC/C#.

This is an exciting time to join the Council and the ICT Department was identified as being the ?Best in Wales? in the SOCITM Benchmarking for 2016. Employment benefits include the Local Government Pension Scheme, flexible working hours and agile working. Denbighshire employees can also benefit from a number of rewards and salary sacrifice programmes, including childcare vouchers, car leasing and medical cover schemes. You will be working in the heart of the breath- taking Vale of Clwyd, where you are never far from glorious beaches and amazing landscapes with easy access from North Wales, Merseyside, Cheshire and beyond.

Appointment will be subject to satisfactory references.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line by clicking apply now.

Candidates must complete an application form for this post. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short-listed for interview.

Closing Date: 24 November 2017

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

DATBLYGWR

Cyfeirnod y swydd: BIBT00017W3CWE

Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyflog: Gradd 8, £27,668 - £30,153

Oriau: 37 awr yr wythnos

Parhaol

Ydych chi?n angerddol am ddarparu datrysiadau TGCh o ansawdd uchel i weithlu amrywiol gan ddefnyddio?r technolegau datblygu diweddaraf? Allwch chi ein helpu i gadw?n gyfoes gyda?r technolegau hynny? Os felly, hoffem glywed gennych!

Bydd y swydd yn rhan o dîm bychan o ddatblygwyr sy?n cydweithio gyda?i gilydd a chyda cwsmeriaid mewnol i ddarparu atebion meddalwedd gan ddefnyddio iaith datblygu safonol y diwydiant fel MVC/C#.

Mae'n amser cyffrous i ymuno â'r Cyngor ac roedd yr Adran TGCh wedi?i nodi fel y ?Gorau yng Nghymru? yn y Meincnodi SOCITM ar gyfer 2016. Mae buddion gwaith yn cynnwys y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac oriau gweithio hyblyg. Gall gweithwyr Sir Ddinbych hefyd gael budd o nifer o wobrau a rhaglenni aberthu cyflog, gan gynnwys talebau gofal plant, prydlesu car a chynlluniau meddygol.

Byddwch yn gweithio yng nghanol Dyffryn Clwyd, yn agos at draethau a thirlun godidog, gyda mynediad hawdd o Ogledd Cymru, Myrswy, Sir Gaer a thu hwnt.

Penodir yn amodol ar dderbyn geirdaon boddhaol.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae?n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i?r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 24 Tachwedd 2017

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a?i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.


This job was originally posted as www.jobsite.co.uk/job/959413468