Victim Help Officer / Swyddog Cymorth i Ddioddefwy

Recruiter
Victim Support
Location
St Asaph
Salary
£19105.35 per annum
Posted
09 Oct 2017
Closes
07 Nov 2017
Sector
Charity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
The North Wales Victim Help Centre is looking for a Victim Help Officer (9 months Maternity Cover) 37.5 shift hours per week - covering Monday to Saturday. Victim Help Centre opening times are from 8am to 8pm Mon - Fri, 9am - 5pm Saturday.Mae Cymorth i Ddioddefwyr, mewn partneriaeth â Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn chwilio am staff llawn amser i weithio yn y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr sydd wedi'i lleoli ym Mhencadlys Rhanbarthol Heddlu Gogledd Cymru, Llanelwy.Bydd angen i chi ymgymryd ag asesiadau cynhwysfawr o anghenion dioddefwyr a sicrhau bod yr anghenion hynny'n cael eu bodloni gan ddefnyddio nifer o wahanol adnoddau fydd ar gael i chi. Mae'r model newydd hwn ar gyfer gwasanaethau cefnogi dioddefwyr yw'r cyntaf o'i fath yn ardal Gogledd Cymru ac mae'n herio'r holl asiantaethau plismona a chyfiawnder i newid eu hymdriniaeth ac yn symud cysyniadau o blismona seiliedig ar dystiolaeth a darpariaeth gwasanaeth i lefelau newydd ym maes gwasanaethau dioddefwyr / tystion. Yn y swydd hon byddwch yn cysylltu â Dioddefwyr dros y ffôn er mwyn ymgymryd ag asesiad anghenion cynhwysfawr ac yn comisiynu amrywiaeth o wasanaethau er mwyn cefnogi'r anghenion sydd wedi'u hadnabod, os yn briodol. Byddwch yn cyfeirio dioddefwyr at asiantaethau partner ac yn cysylltu â chyflenwyr sydd wedi'u cymeradwyo i ddarparu gwasanaethau i ddioddefwyr. Byddwch hefyd yn cyfeirio pobl at gydweithwyr er mwyn clustnodi gweithwyr Cymorth Dioddefwyr ar gyfer cymorth pellach. Bydd angen i chi gael cyswllt dilynol â Dioddefwyr er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth wedi'i ddarparu mewn modd priodol a boddhaol. Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd seiliedig ar ffonio yn ddymunol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu dioddefwyr â gofal a chyngor arbenigol ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt unigol drwy ddatblygiad y pecyn cymorth.Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos tystiolaeth eu bod yn meddu ar y profiad, y sgiliau arbenigol a'r wybodaeth ganlynol yn unol â phroffil y rôl: Gwybodaeth a/neu brofiad o waith aml-swyddogaeth, aml-asiantaeth.Profiad o ddelio ag amrywiaeth eang o bobl o drawstoriad o'r gymuned, mewn amgylchiadau amrywiol.Tystiolaeth o allu i gynllunio a blaenoriaethu eich llwyth gwaith.Sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu profedig i roi cyngor ac arweiniad, yn enwedig dros y ffôn.Mae sgiliau Cymraeg Lefel 4 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Byddai'r gallu i gyfathrebu'n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol. Rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus dystiolaeth o allu i weithio'n ddiwyd, gydag ychydig iawn o oruchwyliaeth, y gallu i gyflawni gwaith o fewn cyfyngiadau amser tyn gyda'r gallu i flaenoriaethu'n effeithiol yn wyneb anghenion cystadleuol cwsmeriaid. Mae sgiliau MS Office, yn enwedig Word ac Excel gyda'r gallu i ddadansoddi cronfeydd data i lefel uwch er mwyn adnabod tueddiadau a phwyntiau a materion yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cadarnhad o benodiad unwaith y byddant wedi pasio proses fetio'r heddlu (NPPV Lefel 3).---Victim Support, in partnership with the Police and Crime Commissioner for North Wales is seeking a full-time member of staff to work in the Victim Help Centre based at North Wales Police Divisional headquarters, St. Asaph.You will be required to undertake comprehensive assessments of the needs of victims and ensure the needs are met using a number of different resources available to you. This new model for support services to victims is the first of its kind in the North Wales area and challenges all policing and justice agencies to change their approaches and pushes concepts of evidence-based police and service delivery to new levels in the field of victim/witness services.In this position you will contact Victims by telephone to undertake a comprehensive needs assessment and commission a range of services to support identified needs if appropriate. You will refer victims to partner agencies and contact approved suppliers to deliver services to victims. You will also direct referrals to appropriate colleagues to allocate Victim Support workers for further support. You will be required to make follow up contact with Victims to check that the service has been appropriately and satisfactorily delivered. Experience of working in a telephone based work environment would be desirable.The successful applicant will provide care and specialist advice to victims, and act as the single point of contact throughout the progress of the support package.The successful applicant must evidence the following essential experience, specialist skills and knowledge as per the role profile:Knowledge and/or experience of multi-functional, multi-agency work.Experience of dealing with a wide range of people from a cross section of the community, in varying circumstances.Proven ability to plan and prioritise your own workload. Excellent communication skills & demonstrable ability to provide advice and guidance, particularly over the telephone.Level 4 Welsh Language skills are essential for this post. The ability to communicate fluently through the medium of welsh is essential. The successful applicant must have a proven ability to work diligently, with limited supervision, and to deliver to tight time-scales with the ability to prioritise effectively against conflicting requirements of customers. Skills in MS Office, especially in Word and Excel with the ability to interrogate databases to an advanced level to identify trends, key points and principal issues is essential for this role.The successful post-holder will be confirmed in post following successful police vetting (NPPV Level 3) approval.