IT Support Officer

Recruiter
BLUE OCTOPUS RECRUITMENT LTD
Location
Ruthin
Salary
£22,491 - £24,319 per annum
Posted
07 Oct 2017
Closes
07 Nov 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire. They are now looking for an IT Support Officer to contribute to the College's vision of delivering leading edge technology in support the best possible learner experience. Undertaking an exciting, proactive and customer focused role, you will assist in the maintenance and support of networking and digital technologies. Based at their Llysfasi site you will work as part of the IT and Library Services team to provide front line support to students and staff. If you are qualified to NVQ Level 3 or equivalent in a computing related discipline and have previous experience of providing technical support, then we would love to hear from you! Candidates must be flexible and have the ability to demonstrate working knowledge of some of the systems and technologies used at the College which include Windows, Microsoft Office, Google Chrome, GSuite and Gmail. The ability to speak fluent Welsh is highly desirable. A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position. Closing Date: 20/10/2017 This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email. Swyddog Cymorth TG Llysfasi Cyflog £22,491 - £24,319 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Parhaol, Llawn Amser Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer. Rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth TG i gyfrannu at weledigaeth y coleg o ddarparu technoleg o'r radd flaenaf i roi'r profiad gorau posibl i ddysgwyr. Byddwch yn ymgymryd â swydd gyffrous, weithredol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Bydd y swydd yn cynnwys cynorthwyo i gynnal a chefnogi technolegau rhwydweithio a digidol. Byddwch yn gweithio yn Llysfasi yn bennaf, a byddwch yn gweithio fel aelod o'r tîm TG a Gwasanaethau Llyfrgell i ddarparu cymorth rheng flaen i fyfyrwyr a staff. Os oes gennych gymhwyster NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc sy'n gysylltiedig â chyfrifiadureg a bod gennych brofiad o ddarparu cymorth technegol, yna hoffem glywed gennych! Mae'n rhaid i chi allu gweithio'n hyblyg a gallu dangos gwybodaeth weithredol am rai o'r systemau a thechnolegau a ddefnyddir yn y coleg, sy'n cynnwys Windows, Microsoft Office, Google Chrome, GSuite a Gmail. Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Dyddiau Cau: 20/10/2017 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.
This job was originally posted as www.jobsite.co.uk/job/959275962