Learning Assistant

Recruiter
BLUE OCTOPUS RECRUITMENT LTD
Location
Ruthin
Salary
£16,900 - £17,329 pro-rata / £10.14 - £10.39
Posted
08 Oct 2017
Closes
07 Nov 2017
Sector
Education
Contract Type
Contract
Hours
Full Time
Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire. They are now looking to appoint a Learning Assistant to join them at their Llyfasi campus on a part time basis for 18 hours per week. This is a fixed term contract until 31 August 2018. This is an extremely rewarding role where you will provide invaluable practical and educational support to students with additional learning needs. Support will be provided to individuals or groups of students in the classroom and outdoors, on college external visits and within other outreach centres when required. Candidates for this role must be educated to GCSE standard in English or Welsh and Maths at grade C or above and have experience of working with people with additional learning needs (this could apply to personal circumstances also). Pro-active and self-motivated, you will be able to respond in a flexible manner and have excellent interpersonal skills, allowing you to work well as part of a team. The ability to speak fluent Welsh is essential. A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to registered with the Education Workforce Council. Closing Date: 19/10/2017 This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email. Cymhorthydd Dysgu Rhuthun £16,900 - £17,329 y flwyddyn (pro rata) / £10.14 - £10.39 yr awr, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Contract cyfnod penodol tan 31 Awst 2018, rhan-amser 18 awr yr wythnos Ein cleient yn un o golegau mwyaf y DU ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Yma yng Ngholeg Cambria, rydym eisiau penodi Cymhorthydd Dysgu i ymuno â ni ar ein safle yn Llysfasi mewn swydd ran-amser 18 yr wythnos. Dyma gontract cyfnod penodol hyd at 31 Awst 2018. Dyma swydd hynod werth chweil lle byddwch yn darparu cymorth dysgu addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, anableddau neu nam ar y synhwyrau. Byddwch yn rhoi'r cymorth i unigolion a grwpiau mewn dosbarthiadau, ar ymweliadau allanol a drefnwyd gan y coleg ac mewn canolfannau allanol eraill yn ôl y galw. Mae'n rhaid i ymgeiswyr am y swydd hon fod wedi cael addysg i safon TGAU, gyda gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg. Bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl ag anawsterau dysgu neu anableddau (gallai hyn fod oherwydd amgylchiadau personol hefyd). Byddwch yn rhagweithiol ac yn gallu ysgogi eich hun. Byddwch hefyd yn gallu ymateb mewn modd hyblyg ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych, sy'n eich galluogi i weithio'n dda yn rhan o dîm. Mae'n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru â'r Cyngor Gweithlu Addysg. Dyddiad Cau: 19/10/2017 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.
This job was originally posted as www.jobsite.co.uk/job/959266123