Early Years Practitioner (Gaelic) (23 hpw), Bun-Sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis (HGH05134)

Recruiter
myjobscotland
Location
Inverness
Salary
£10,103 - £12,992 per year
Posted
04 Oct 2017
Closes
05 Nov 2017
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Description

Post Title: Early Years Practitioner
Location: Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis
Hours: 23 hours per week
Duration: Permanent
Salary: £10,103 - £11,352 (Unqualified), £11,542 - £12,992 (Qualified)

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

Applications from Gaelic speakers are encouraged.

This post is under represented in males. Applications from males are encouraged.

Contact Person: Margaret Jack Tel: 01463 725980

Job Purpose: To work as an effective member of a team, delivering a flexible, high quality, early learning and child care service that meets the needs of young children and their families.

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support - HR C&L Tel. No: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.Tiotal Dreuchd: Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean
Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Uairean: 23 san t-seachdain
Ùine: Maireannach
Tuarastal: £10,103 - £11,352 (Gun teisteanas), £11,542 - £12,992 (Le teisteanas)

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a' chiad ìre den bhann.

Thathar a' brosnachadh thagraidhean bho luchd-labhairt na Gàidhlig.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a' brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

Neach Fiosrachaidh: Mairead Jack Fòn: 01463 725980

Adhbhar Dreuchd: Obrachadh mar bhall èifeachdach de sgioba, a' lìbhrigeadh seirbheis thràth-ionnsachaidh agus chùraim-chloinne a tha sùbailte agus àrd-inbhe agus a choinnicheas ri feumalachdan chloinn òga agus an teaghlaichean.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais - HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a' toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Requirements

Those employed as Early Years Practitioner- qualified should hold a recognised qualification in Childcare and Education. (For example HNC/NNEB/SVQ 3) and will be paid on grade HC0535.

Unqualified workers employed as Early Years Practitioner- unqualified will be required to work towards one of the above awards within an agreed timescale and will be paid on grade HC0435.

The Early Years Practitioner is required to hold a relevant Scottish Social Services Council (SSSC) registration or agree to apply to SSSC to register as a practitioner. On acceptance of the post, the Early Years Practitioner should achieve registration within 6 months of taking up employment or until registration is determined, whichever is the shorter.

Qualifications in Food Handling and First Aid would be advantageous.

Bu chòir dhaibhsan a tha air am fastadh mar Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean - le teisteanas a bhith a' cumail teisteanas aithnichte ann an Cùram-chloinne agus Foghlam. (Mar eisimpleir HNC/NNEB/SVQ 3) agus bidh am pàigheadh aig ìre HC0535.

Bidh e mar riatanas air Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean - gun teisteanas obrachadh gu ruige aon de na duaisean gu h-àrd taobh a-staigh raon-ama aontaichte agus bidh am pàigheadh aig ìre HC0435.

Feumaidh an Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean a bhith clàraichte le Comhairle Sheirbheisean Sòisealta na h-Alba (CSSA) no aontachadh cur a-steach chun an CSSA gus clàrachadh mar neach-cleachdaidh. Às dèidh an dreuchd a ghabhail, bu chòir dhan Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean clàrachadh taobh a-staigh 6 mìosan bho bhith a' gabhail na h-obrach no gus an tèid an clàrachadh a dhearbhadh, ge brith dè as giorra.

Bhiodh teisteanasan ann an Làimhseachadh Bìdh agus Ciad Chobhair nam buannachdan.


See also: HGH05134 EYP (English) BSGI jps.pdf
HGH05134 EYP (Gaelic) BSGI jps.pdf
Qualifications for Practitioners in Day Care of Children Services.pdf


This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/76695067