Student Services Advisor

Recruiter
BLUE OCTOPUS RECRUITMENT LTD
Location
Deeside
Salary
From £18,435 to £19,679 per annum
Posted
30 Sep 2017
Closes
04 Nov 2017
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking to appoint two Student Services Advisors – one to join them on a permanent basis and the other for a 6 month fixed term contract.

Providing an efficient and effective service to their students, you will handle all day to day student enquiries and issue appropriate information in response, including face to face, telephone, chat on line and email enquiries. It will be your responsibility to maintain a ‘one stop shop’ enrolment process for all students, including interviewing and enrolment onto the College system, whilst supporting students with UCAS queries and processing all applications through the UCAS portal.

The Student Services Advisor must also attend local schools for advice and guidance sessions and link regularly with schools regarding information sharing on students. Organising transport arrangements and information for students, you will monitor attendance and liaise with parents/carers to support students to attend College.

This role requires a pro-active and self-motivated individual who has experience of providing advice and guidance within an organisation. Comfortable dealing with difficult people and sensitive situations, you will hold an NVQ Level 2 in Advice and Guidance and have knowledge of student support issues.

With excellent organisational and time management skills, you will be a strong team player who is aware of the importance of delivering to deadlines. You will have personal resilience to cope with a range of difficult situations and have knowledge of entitlements available through Government and charitable agencies.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 12/10/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Ymgynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr

Glannau Dyfrdwy a Wrecsam

Cyflog £18,435 - £19,679 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

1 contract parhaol ac 1 contract cyfnod penodol 6 mis, llawn amser

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain.Mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle, gyda phob un o’r safleodd hyn mewn lleoliadau cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd eu cyrraedd o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn dymuno penodi dau Ymgynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr - un i ymuno â ni yn barhaol a'r llall ar gontract cyfnod penodol o 6 mis.

Gan ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n myfyrwyr, byddwch yn delio ag ymholiadau myfyrwyr o ddydd i ddydd ac yn rhoi gwybodaeth briodol yn ateb iddynt, gan gynnwys ymholiadau wyneb yn wyneb, ar y ffôn, sgwrsio ar-lein ac e-bost.Eich cyfrifoldeb chi fydd cynnal proses gofrestru 'siop un stop' ar gyfer pob myfyriwr, gan gynnwys cyfweld a chofrestru ar system y Coleg, a chynorthwyo myfyrwyr gydag ymholiadau UCAS a phrosesu pob cais trwy borth UCAS.

Bydd gofyn i'r Ymgynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr ymweld ag ysgolion lleol hefyd i gynnal sesiynau cynghori a rhoi arweiniad, gan gysylltu'n rheolaidd ag ysgolion ynglyn â rhannu gwybodaeth am fyfyrwyr.Byddwch yn trefnu cludiant a gwybodaeth i fyfyrwyr, byddwch yn monitro presenoldeb a chysylltu â rhieni / gofalwyr i gynorthwyo myfyrwyr i fynychu'r Coleg.

Mae'r swydd hon yn gofyn am unigolyn rhagweithiol a hunan-gymhellol sydd â phrofiad o ddarparu cyngor ac arweiniad mewn sefydliad.Byddwch yn gyfforddus yn delio â phobl anodd a sefyllfaoedd sensitif.Bydd gennych gymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Cynghori a rhoi Arweiniad a byddwch yn gwybod am faterion cynorthwyo myfyrwyr.

Gyda sgiliau trefnu a rheoli amser rhagorol, byddwch yn aelod cadarn o dîm sy'n gwybod am bwysigrwydd cyflawni i derfynau amser.Bydd gennych wydnwch personol i ymdopi ag ystod o sefyllfaoedd anodd a bydd gennych wybodaeth am yr hawliadau sydd ar gael gan y llywodraeth ac asiantaethau elusennol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg rhugl yn ddymunol.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd gofyn iddo /iddi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad Cau: 12/10/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.


This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/76202893