Learning Assistant

Recruiter
BLUE OCTOPUS RECRUITMENT LTD
Location
Deeside
Salary
Salary £16,900 - £17,329 per annum, pro-rata
Posted
29 Sep 2017
Closes
03 Nov 2017
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Casual, Hourly Paid Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire. Our client are looking to appoint a number of Learning Assistants to join them at their Deeside and Yale campus on a casual hourly basis. This is an extremely rewarding role where you will provide invaluable practical and educational support to students with learning difficulties, physical disabilities or sensory impairments. Support will be provided to individuals or groups of students in the classroom, on college external visits and within other outreach centres when required. Candidates for this role must be educated to GCSE standard in English and Maths at grade C or above and have experience of working with people with learning difficulties or disabilities (this could apply to personal circumstances also). Pro-active and self-motivated, you will be able to respond in a flexible manner and have excellent interpersonal skills, allowing you to work well as part of a team. Qualifications relevant to support BSL Sign Language and Dyslexia would be a distinct advantage, as would experience of working in a classroom setting. The ability to speak fluent Welsh isdesirable. A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to registered with the Education Workforce Council. Closing Date: 12/10/2017 This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email. Cymhorthydd Dysgu Glannau Dyfrdwy a Wrecsam Cyflog £16,900 - £17,329 y flwyddyn, pro-rata / £10.14 - £10.39 yr awr, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Swydd achlysurol a gaiff ei thalu fesul awr Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain. Mae'n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle, gyda phob un o'r safleoedd hynny mewn lleoliadau cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn dymuno penodi nifer o Gymorthyddion Dysgu i ymuno â ni ar ein safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy ac yn Iâl, yn achlysur fesul awr. Mae hon yn swydd sy'n rhoi boddhad mawr i chi, lle byddwch yn rhoi cymorth ymarferol ac addysgol amhrisiadwy i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol neu nam ar y synhwyrau. Byddwch yn rhoi cymorth i unigolion neu grwpiau o fyfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth, ar ymweliadau allanol y coleg ac mewn canolfannau allgymorth eraill, fel y bydd angen. Dylai fod gan ymgeiswyr am y swydd hon addysg hyd at safon TGAU, gyda gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg, yn ogystal â phrofiad o weithio gyda phobl ag anawsterau dysgu neu anableddau (gallai hyn fod yn berthnasol i amgylchiadau personol hefyd). Yn rhagweithiol ac yn hunan-gymhellol, byddwch yn gallu ymateb mewn modd hyblyg a bydd gennych sgiliau rhyngbersonol ardderchog, a fydd yn eich galluogi i weithio'n dda fel aelod o dîm. Byddai cymwysterau sy'n berthnasol i gynorthwyo gydag Iaith Arwyddion BSL a Dyslecsia yn fantais amlwg, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd ystafell ddosbarth. Mae'r gallu i siarad Cymraeg rhugl yn ddymunol. Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd gofyn iddo /iddi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd. Dyddiad Cau: 12/10/2017 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.
This job was originally posted as www.jobsite.co.uk/job/959221160