Lecturer in Independent Living Skills

Recruiter
BLUE OCTOPUS RECRUITMENT LTD
Location
United Kingdom
Salary
Salary £22,827 - £38,629 per annum
Posted
27 Sep 2017
Closes
03 Nov 2017
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Permanent, Full Time Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire. Joining their Northop campus, you will carry out scheduled teaching, prepare learning materials, mark students work, liaise with awarding bodies and participate in curriculum design and development activities. Acting as a personal tutor, you will provide invaluable educational guidance, support and counselling for students and liaise with tutors from other business areas with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters. The successful candidate will have a proven track record of working with learners who have additional learning needs, hold a Level 4 qualification in a relevant specialist subject area and possess or be working towards a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within Additional Learning Needs in Wales and be an outstanding practitioner of innovative teaching methods. In addition, it is essential that you are proficient in the use of information systems such as the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment. The ability to speak fluent Welsh is highly desirable. A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to register with the Education Workforce Council. Closing Date: 10/10/2017 This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email. Darlithydd Sgiliau Byw'n Annibynnol Llaneurgain Cyflog £22,827 i £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Swydd barhaol, llawn amser Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Gan ymuno â ni ar ein safle yn Llaneurgain, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau yn ôl y galw ac yn cymryd rhan mewn gweithgarwch creu a chynllunio cwricwlwm. Byddwch yn gweithredu fel tiwtor personol ac yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela i fyfyrwyr a chysylltu â thiwtoriaid meysydd eraill y coleg o ran adnoddau, creu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr, a materion cysylltiedig eraill. Bydd gennych hanes y gallwch ei brofi o weithio gyda dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd gennych gymhwyster lefel 4 mewn maes pwnc arbenigol perthnasol ac yn meddu ar, neu'n gweithio tuag at, gymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru a bod yn ymarferydd rhagorol o ddulliau addysgu arloesol. Mae'n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio systemau gwybodaeth fel y Rhyngrwyd a mewnrwydi. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog; yn aelod cadarn o dîm ac yn arddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu. Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd ac yn gofyn i chi gofrestru â'r Cyngor Gweithlu Addysg. Dyddiad Cau: 10/10/2017 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.
This job was originally posted as www.jobsite.co.uk/job/959197969