Funding Manager

Recruiter
Pembrokeshire Coast National Park
Location
Pembroke Dock
Salary
From £28,485 to £31,601 per annum
Posted
30 Sep 2017
Closes
03 Nov 2017
Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Funding Manager

Salary £28,485 to £31,601 pa

Initial two year contract

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is a public body working to conserve and manage the Pembrokeshire Coast National Park, one of the iconic designated landscapes of Wales.

In a time of constrained resources it is more important than ever for us to generate and manage funding from alternative sources.

This is a new role, key in developing a Fundraising Strategy and meeting annual targets. You will be working in a challenging environment and will need to balance generating funds with our role in managing the National Park while meeting financial/grant management/reporting requirements and maintaining positive relationships.

Highly motivated and innovative, you will have significant relevant experience and be able demonstrate success in meeting/exceeding targets.

Located in a stunning part of the country, this is an opportunity to work for a supportive Authority aiming to deliver high quality outcomes along with a good work-life balance for staff. You will be based at our Head Office in Pembroke Dock.

This is an interesting and challenging role that will make a difference.

Please see website for further details and to apply (on our standard application form, no cvs) www.pembrokeshirecoast.org.uk

Please submit your application by 20 September 2017

Rheolwr Cyllid Allanol

Cyflog £28,485 i £31,601 y flwyddyn

Contract cychwynnol o ddwy flynedd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gorff cyhoeddus sy’n gweithio i gadw a rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, un o dirweddau dynodedig eiconig Cymru.

Mewn cyfnod pan fo adnoddau’n brin, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn cynhyrchu a rheoli cyllid o ffynonellau amgen.

Mae hon yn swydd newydd, ac mae’n allweddol o ran datblygu Strategaeth Codi Arian a chyflawni targedau blynyddol. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd heriol a bydd angen i chi gael cydbwysedd rhwng y gwaith o gynhyrchu cyllid â’n rôl yn rheoli’r Parc Cenedlaethol, gan fodloni gofynion ariannol/rheoli grantiau/adrodd a chynnal cysylltiadau cadarnhaol yr un pryd.

Byddwch yn frwdfrydig ac arloesol iawn, a bydd gennych brofiad perthnasol sylweddol a llwyddiant blaenorol wrth gyrraedd targedau a chyflawni y tu hwnt i dargedau.

Mae’r swydd hon wedi’i lleoli mewn rhan drawiadol iawn o’r wlad, ac yn gyfle i weithio i Awdurdod cefnogol sydd â’r nod o sicrhau canlyniadau o ansawdd uchel a sicrhau bod gan staff gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Byddwch yn gweithio yn ein Prif Swyddfa yn Noc Penfro.

Mae hon yn swydd ddiddorol a heriol a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Gweler ein gwefan am ragor o fanylion ac i wneud cais (ar ein ffurflen gais safonol, dim cv’s) http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/default.asp?pid=4&LangID=2

Cyflwynwch eich cais erbyn 20 Medi 2017


This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/76010084