Communication Support Worker

Recruiter
Blue Octopus Recruitment Limited
Location
Deeside & Wrexham
Salary
£19066 - £19994/annum
Posted
23 Jul 2017
Closes
22 Aug 2017
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

As their Communication Support Worker, you will provide communication support to students on college programmes who have communication difficulties or sensory impairments. Support will be provided in the classroom and/or during break and lunchtimes, on college organised external visits and within other outreach centres when required.

Candidates for this role must have qualifications relevant to support required BSL Sign Language to a minimum of Level 3 and have previous experience of supporting people with communication difficulties (this could apply to personal circumstances also). Pro-active and self-motivated, you will have strong interpersonal skills and have a good understanding of general support needs for people with communication difficulties.

Qualifications and/or experience in additional communication methods such as Makaton would be advantageous, as would a knowledge of deaf awareness issues.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to registered with the Education Workforce Council.

Closing Date: 04/08/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Gweithiwr Cymorth Cyfathrebu
Glannau Dyfrdwy a Wrecsam
Cyflog £ 19,066 - £ 19,994 y flwyddyn, pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd barhaol, ran-amser ac achlysurol, a gaiff ei thalu fesul awr

Ein cleient yn un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, pob un ohonynt wedi’u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ac sy’n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fel ein Gweithiwr Cymorth Cyfathrebu, byddwch yn darparu cymorth cyfathrebu i fyfyrwyr gydag anawsterau cyfathrebu neu nam ar eu synhwyrau sydd. ar raglenni’r coleg. Byddwch yn eu cynorthwyo yn yr ystafell ddosbarth a / neu yn ystod egwylion ac amserau cinio, ar ymweliadau allanol y mae’r coleg yn eu trefnu ac mewn canolfannau allanol eraill, pan fo angen hynny.

Mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon gymwysterau perthnasol i ddefnyddio Iaith Arwyddion BSL o leiaf Lefel 3, yn ogystal â phrofiad o gynorthwyo pobl ag anawsterau cyfathrebu (gallai hyn fod yn berthnasol i amgylchiadau personol hefyd). Yn rhagweithiol ac yn gallu cymell eich hun, bydd gennych sgiliau rhyngbersonol cadarn a byddwch yn deall anghenion cynorthwyo pobl ag anawsterau cyfathrebu, yn dda.

Byddai cymwysterau a / neu brofiad o ddulliau cyfathrebu ychwanegol, fel Makaton, yn fanteisiol, yn ogystal â gwybodaeth am faterion ymwybyddiaeth o fyddardod.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol iawn.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gofyn gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd angen cofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 04/08/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais