Swydd Uwch Swyddog Cyfieithu - HO Senior Translator - HMRC

1 day left

Recruiter
Swyddle
Location
Cardiff
Salary
£29358 - £33076/annum
Posted
23 Jul 2017
Closes
22 Aug 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
The ability to communicate in Welsh fluently is essential for this post.

Uwch Swyddog Cyfieithu - CThEM (HMRC) - HO Senior Translator

£29,358 - £33,076

Caerdydd / Cardiff

Parhaol / Permanent

7/8/17

Pwrpas y Swydd Uwch Swyddog Cyfieithu:

- I gyfieithu dogfennau CThEM (Saesneg/Cymraeg), mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf, erbyn dyddiadau cau y cytunir arnynt.
- Mentora a datblygu sgiliau cyfieithu'r cyfieithwyr eraill ar y tîm.
- Datblygu'r defnydd o brosesau a meddalwedd cyfieithu, a'u rhoi ar waith.
- Cynnal, glanhau a sicrhau ansawdd cof y meddalwedd cyfieithu.
- Rheoli dau gyfieithydd ieuaf.

Cyfrifoldebau Allweddol:

- Cyfieithu deunydd CThEM - mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf - gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys ar y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth i weinidogion.
- Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon - gan bob amser ystyried yr holl ddyddiadau cau.
- Rheoli a mentora dau gyfieithydd ieuaf er mwyn sicrhau bod cyfieithiadau Saesneg/Cymraeg yn bodloni'r safonau ansawdd a'r dyddiadau cau y cytunir arnynt.
- Mentora'r tîm wrth ymchwilio ac amgyffred terminoleg a ddefnyddir ar draws ystod eang o bynciau, diweddaru a gwella gwybodaeth ieithyddol a thechnegol, trefnu a rhoi hyfforddiant pellach pan fo angen.
- Rhoi adborth ar safon gwaith cyfieithu aelodau'r tîm, gan hefyd weithredu fel canolwr gyda'r gair olaf pan fo anghytuno.
- Arwain y tîm wrth ddatblygu'r defnydd o feddalwedd a chof cyfieithu.
- Bod yn hyblyg wrth ymdrin â blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, helpu cadw rheolaeth dda ar y gwaith yn ystod cyfnodau prysur a phan fo'r tîm dan bwysau - er mwyn diwalllu anghenion ein cwsmeriaid - drwy wneud penderfyniadau gwrthrychol yngl?n â gallu eich hun a gallu'r tîm.
- Gosod blaenoriaethau synhwyrol, dirprwyo gwaith yn briodol, a rheoli sefyllfaoedd er mwyn diwallu anghenion y cwsmer a'r busnes, gan sicrhau y cynhelir y safonau ansawdd uchel gofynnol bob amser.
- Chwilio am gyfleoedd i sicrhau'r gwerth am arian gorau posibl ar gyfer ein cwsmeriaid a'r Adran, drwy greu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.
- Ymgysylltu, ymgynghori a chydweithio â rhanddeiliaid mewnol ac allanol mewn ffordd gadarnhaol, bod yn barod i rannu ein gwybodaeth am wasanaethau Cymraeg presennol mewn ffordd agored, gyda'r bwriad o roi gwasanaeth o safon.
- Bod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu medrau'r tîm cyfieithu, gan ddilyn y weledigaeth o ystyried y cwsmer yn gyntaf ar bob achlysur ac ychwanegu gwerth at wasanaethau CThEM.
- Anelu i wella safon ein gwasanaethau, gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.
- Meddwl am ffyrdd creadigol o ddatrys anawsterau a'u rhoi ar waith, dod o hyd i atebion a sicrhau gwelliant parhaus.
- Dangos agweddau, ymddygiadau a safonau sy'n cyflawni neu'n rhagori ar ddisgwyliadau'r Adran, fel y disgrifir yn 'Fframwaith Cymwyseddau'r Gwasanaeth Sifil'.
- Rheoli eich cofnodion cadw amser, presenoldeb, lles, a'r system gwerthuso, yn gywir drwy ddilyn arweiniad CThEM.
- Bod yn weithgar wrth greu a hyrwyddo amgylchedd cynhwysol, lle y gall pobl ddatblygu a pherfformio hyd eithaf eu gallu, gydag ymddygiad da yn cael ei glodfori a phobl yn cael eu trin yn deg.

Gofynion o ran Gwybodaeth a Medrusrwydd Arbenigol:

Hanfodol
- Sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg).
- Gradd yn y Gymraeg neu gymhwyster Cymraeg cyfatebol a phrofiad o gyfieithu i'r Gymraeg a'r Saesneg.
- Sgiliau cyfieithu Cymraeg rhagorol ar lefel uwch gyfieithydd.
- Gwybodaeth o`r radd flaenaf am brosesau gwaith cyfieithu.
- Gwybodaeth o`r radd flaenaf am feddalwedd cyfieithu.
- Gwybodaeth o`r radd flaenaf am gynnal cof cyfieithu.
- Gwybodaeth o`r radd flaenaf am feddalwedd cywiriadur a geiriadur Cymraeg.
- Gwybodaeth o`r radd flaenaf am adnoddau cyfieithu ar-lein Cymraeg.
- Gwybodaeth o`r radd flaenaf am adnoddau cyfieithu Cymraeg ar bapur.
- Safon uchel o sgiliau dadansoddi.
- Safon uchel o sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu.
- Y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith cymhleth a rheoli'ch hun.
- Dealltwriaeth gadarn o ofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.

Dymunol
- Bod yn Aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.
- Gwybodaeth o`r radd flaenaf am y gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. i-Ffurflenni, PDFs, Word, Excel, Adobe, ac ati.

Am fwy o wybodaeth ac i geisio ewch i wefan Swyddle neu cysylltwch a Lee Jones yn Adnoddau Dynol HMRC

Would this interest a friend or family member? If so, remember to share.... And remember to mention Swyddle when applying