Lecturer in Sport (Bilingual) BLUL51516

Recruiter
Blue Octopus
Location
Wrexham, Clwyd
Salary
22601.0000
Posted
22 Jul 2017
Closes
21 Aug 2017
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

The Lecturer in Sport will join their Yale campus and carry out scheduled teaching, prepare learning materials, mark students’ work, liaise with awarding bodies as required and exam invigilation.

You will provide educational guidance, support and counselling for students and liaise with tutors from other areas of the college to plan resources, develop the curriculum and monitor student progress.

You will need to complete and produce documentation such as registers, schemes of learning, records of work, course review, course analysis documentation and student reports. You will assist with marketing, planning, assessment and evaluation of course provision and be involved in the recruitment and interviewing of students when required. You will also need to play a key role in the development of their bilingual delivery within the Sport curriculum.

You will be qualified to at least Level 4 in Sport and hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407. With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area.

Identifying, interpreting and applying specific knowledge to practice, you will have excellent communication and interpersonal skills and recognise and make students aware of their strengths and development needs. Creative, innovative and imaginative, you should be self-confident and display energy and enthusiasm within the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is highly essential.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 01/08/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Chwaraeon (Dwyieithog)
Wrecsam
Cyflog £22,601 - £38,246 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd barhaol, Llawn Amser

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy’n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Bydd y Darlithydd Chwaraeon yn ymuno â ni ar ein safle yn Iâl gan addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau yn ôl y galw a goruchwylio arholiadau.

Byddwch yn rhoi arweiniad a chymorth i fyfyrwyr a’u cynghori a chysylltu â thiwtoriaid meysydd eraill y coleg i gynllunio adnoddau, datblygu’r cwricwlwm ac i fonitro cynnydd myfyrwyr.

Bydd gofyn i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr. Byddwch yn cynorthwyo gyda marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cyrsiau hefyd a chymryd rhan mewn recriwtio a chyfweld myfyrwyr, fel bo’r gofyn. Byddwch hefyd yn chwarae rhan allweddol mewn datblygu ein darpariaeth ddwyieithog yn y cwricwlwm Chwaraeon.

Bydd gennych gymhwyster o leiaf Lefel 4 mewn Chwaraeon a dylai fod gennych gymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, yn ogystal â’r ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny yn yr amgylchfyd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun hefyd.

Gan nodi, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a byddwch yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt. Yn greadigol, yn arloesol ac yn llawn dychymyg, dylech fod yn hunan hyderus ac yn gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd ac yn gofyn i chi gofrestru â’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 01/08/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.