Lecturer in Music

Recruiter
Blue Octopus Recruitment Limited
Location
Wrexham
Salary
£22601 - £38246/annum
Posted
19 Jul 2017
Closes
18 Aug 2017
Sector
Education
Contract Type
Contract
Hours
Full Time
Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Joining their Yale campus on casual, hourly paid basis, the Lecturer in Music will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials for the vocational Music curriculum. You will also mark students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required.

In your role as personal tutor, you will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis and student reports.

The successful candidate will hold a Level 5 qualification in the relevant subject area and ideally possess a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 25th July 2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Cerddoriaeth
Iâl, Wrecsam
Cyflog £22,601 - £38,246 y flwyddyn / £20.20 - £34.17 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau) yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Achlysurol, a delir fesul awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy’n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Gan ymuno a’n tîm ar safle Iâl mewn swydd achlysurol sy’n cael ei thalu fesul awr, bydd y Darlithydd Cerddoriaeth yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu ar gyfer y cwricwlwm galwedigaethol Cerddoriaeth. Bydd hefyd yn marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y gofyn.

Byddwch yn gweithredu fel tiwtor personol, yn darparu cymorth ac arweiniad gwerthfawr i fyfyrwyr a chysylltu â rhieni yn ôl yr angen. Bydd gofyn i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 5 mewn maes pwnc perthnasol, ac yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar gymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407. Dylech allu dangos eich bod yn deall y datblygiadau diweddaraf ym maes arbenigol eich hun a sut rydych yn diweddaru eich gwybodaeth amdanynt, gan ddangos gwybodaeth am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny yn yr amgylchfyd dysgu.

Mae’n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, yn enwedig PowerPoint, a’ch bod yn gallu defnyddio mewnrwyd y coleg a’r Rhyngrwyd. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog. Byddwch yn gallu bod yn aelod cadarn o dîm ac yn gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Byddai gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn dra dymunol.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 25 Gorffennaf 2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais