Instructor / Demonstrator in Electrical Installation BLUI51280

Recruiter
Blue Octopus Recruitment Limited
Location
Wrexham
Salary
£19151 - £22601/annum
Posted
17 Jul 2017
Closes
16 Aug 2017
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Instructor / Demonstrator – Electrical Installation BLUI51280
Wrexham
Salary £19,151 - £22,601 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Permanent, Full Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Under the general guidance and direction of lecturing staff, the Instructor / Demonstrator will deliver practical sessions to Electrical Installation students within a practical workshop environment.

Providing support to Lecturers by tracking and assessing students’ progress, you will help maintain student portfolios to the required standard for their qualification and provide feedback and guidance to support and reinforce their learning. In addition to this, you will prepare materials, tools and equipment, workplaces and workstations and ensure that agreed Health & Safety and environmental practices are implemented and adhered to.

A strong communicator with excellent interpersonal skills, you will possess a Level 3 qualification in Electrical Installation and have recent industrial experience. Open and responsive to the needs of others, you will be able to establish good working relationships and display energy and enthusiasm in the learning environment.

In addition, the successful candidate be competent in MS Office and appropriate ICT packages.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 27/07/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Hyfforddwr / Arddangoswr – Gosod Trydan
Wrecsam
£19,151 - £22,601 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, Llawn Amser

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

O dan arweiniad a chyfarwyddyd y staff darlithio, bydd yr Hyfforddwr / Arddangoswr yn cyflwyno sesiynau ymarferol i fyfyrwyr Gosod Trydan mewn amgylchedd gweithdy ymarferol.

Gan gynorthwyo darlithwyr trwy dracio ac asesu cynnydd y myfyrwyr, byddwch yn helpu i gynnal portffolios myfyrwyr i'r safon sy'n ofynnol ar gyfer eu cymhwyster ac yn rhoi adborth ac arweiniad i atgyfnerthu ac i gynorthwyo gyda’u dysgu. Yn ogystal â hyn, byddwch yn paratoi deunyddiau, offer a chyfarpar, gweithleoedd a gweithfannau a sicrhau bod arferion Iechyd a Diogelwch ac amgylcheddol y cytunwyd arnynt yn cael eu gweithredu a'u dilyn.

Yn ogystal â sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol gwych, bydd gennych gymhwyster Lefel 3 mewn Gosod Trydan a phrofiad diwydiannol diweddar. Byddwch yn agored ac yn ymatebol i anghenion eraill ac yn gallu meithrin perthnaseddau gwaith a dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Yn ogystal, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office a rhaglenni TGCh priodol.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 27/07/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais