Assessor - Childcare (Bilingual)

Recruiter
Blue Octopus Recruitment Limited
Location
Wrexham
Salary
£24890 - £28051/annum
Posted
14 Jul 2017
Closes
13 Aug 2017
Sector
Education
Contract Type
Contract
Hours
Full Time
Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

As an Assessor in Childcare, you will assess and coach learners studying Level 2 and Level 3 CACHE Child Care qualifications. By providing coaching, mentoring and learning opportunities, you will be responsible for monitoring candidates progress towards qualifications, giving constructive feedback and helping them to provide a portfolio of evidence.

In order to be successful in this role, candidates must possess or be working towards an Assessor qualification, hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum and have experience of working within the sector. With an outgoing and positive, supportive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards.

You do need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of liaising with Managers in industry and commerce are advantageous as are those who possess or are working towards a Verifiers Award.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 27/07/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Aseswr - Gofal Plant (Dwyieithog)
Wrecsam
Cyflog £24,890 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd Achlysurol a Delir Fesul Awr

Ein cleient yn un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fel aseswr gofal plant, byddwch yn asesu ac yn annog dysgwyr sydd yn astudio cymwysterau gofal plant CACHE Lefel 2 a 3. Drwy annog, mentora a darparu cyfleoedd dysgu, byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau gan gynnig adborth adeiladol a’u helpu i ddarparu portffolio o dystiolaeth.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon, mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr gymhwyster Aseswr neu’n gweithio tuag at hynny, a chymhwyster proffesiynol perthnasol ar lefel 3 o leiaf a phrofiad o weithio yn y sector. Bydd gennych natur glên, gadarnhaol a chefnogol a sgiliau gweithio mewn tîm cryf cadarn, ac yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a datblygu safonau ansawdd.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Dylai fod gan ymgeiswyr drwydded yrru ddilys a’u cludiant eu hunain.

Byddai’n fanteisiol petai brofiad o gysylltu â Rheolwyr yn y diwydiant a masnach, yn ogystal â’r rheiny sydd â chymhwyster Dyfarniad Dilyswyr neu’n gweithio tuag at hynny.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a byddwch angen cofrestru â’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 27/07/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais